Kruh přátel hudby (KPH) Štěpánov.

Založen byl na návrh kulturní komise obce usnesením 7. zasedání zastupitelstva dne 26.10. 1999. První předsedkyní a duší všeho dění byla PhDr. Květoslava Folprechtová.
Zastupitelstvo schválilo dne 29.12.2004 Zřizovací listinu svým usnesením 220/11/04 a rada obce jmenovala usnesením 1191/54 ze dne 10.1.2005 na návrh členů předsedou Ing. Jindřicha Přidala.

Kontaktní telefon: 607 614 434, email: pridal.ol@hotmail.com 

KPH Štěpánov je členem dobrovolného sdružení organizátorů, předsedů KPH, a prezentuje se na webových stránkách https://www.kph-unicovsko.cz/  

 

 

Obec Štěpánov vydává na základě usnesení zastupitelstva č. 220/11/04 ze dne 29. 12. 2004 a v souladu se zákonem č.l28/2000 Sb., o obcích, a zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

 Zřizovací listina organizační složky obce - Kruh přátel hudby  (dále jen KPH)

 Čl. 1 Označení zřizovatele

 Obec Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČO: 00299511

  Čl. 2 Název a sídlo organizační složky

 

Název:                                    Kruh přátel hudby Štěpánov, organizační složka Obce Štěpánov

Sídlo a adresa:           Horní 444/7, 783 13  Štěpánov

 KPH je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se.

 Čl. 3 Účel zřízení, určení provozovatele a předmět činnosti

 Vymezení účelu zřízení:

KPH je zřízen za účelem pořádání hudební produkce k uspokojování kulturních potřeb občanů.

Určení provozovatele – právnísubjekt, který je pořadatelemhudební produkce:

Obec Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČO: 00299511

Vymezení předmětu činnosti:

Pořadatel produkce zajišťuje veřejné předvádění hudebních děl.

 Při předvádění hudebních děl se pořadatel řídí ustanoveními souvisejících zákonů a právních předpisů a to i ve smyslu jejich pozdějších znění, především zákona č. 121/2000 Sb.o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon).

Provozovatel také respektuje závazná smluvní ujednání vztahující se k tomuto předvádění s ostatními zainteresovanými subjekty, především „Smlouva  o udělení licence“ s OSA“ (Ochranný svaz autorský) opravňující provozovatele k předvádění licencovaných hudebních děl.

 Čl. 4 Vedení Kruhu přátel hudby

  1. Předseda KPH, který je oprávněn jednat za KPH, je jmenován a odvoláván Radou obce na návrh Rady KPH (složené z občanů), jmenování má písemnou formu.
  2. Předseda KPH je zaměstnancem provozovatele a je s ním sepsána pracovní smlouva. Pracovní smlouva je rovněž sepsána s ostatními provozními zaměstnanci KPH.
  3. Předseda KPH je provozovateli odpovědný za činnost KPH, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným mu do užívání, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.
  4. Předseda KPH předkládá provozovateli ke schválení rozpočet a další dokumenty nezbytné pro činnost KPH (statistika, plán koncertů, koncepce, …). 

Čl. 5 Vymezení majetku, k němuž má KPH právo hospodaření 

1. Obec Štěpánov svěřuje KPH do užívání za účelem zajištění jeho provozu tento svůj:

a)      hmotný majetek:                                                         0 Kč

b)      drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě :       0 Kč

2. KPH není oprávněno svěřený majetek obce dále půjčovat, nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn charakter a původní účel věci.

3.  Obec Štěpánov zajistí provozování koncertů ve svých budovách (obecní domy, areály), případně bude nápomocna při zajištění jiných prostor (kostely apod.).

 Čl. 6 Hospodaření KPH

 1. KPH není samostatnou účetní jednotkou.

2. Hospodaření KPH je součástí hospodaření obce. Rozpočet KPH je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpečení činnosti KPH je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce.

3. KPH nejsou poskytovány z rozpočtu obce finanční zálohy. Finanční náklady a všechny ostatní náklady  jsou hrazeny přímo fakturačně nebo hotově (daňový doklad) ze schváleného rozpočtu Obce Štěpánov.

4. KPH je oprávněno vybírat vstupné v hotovosti, včetně permanentních vstupenek. Vede o nich prokazatelnou evidenci a nakládá s nimi v souladu se zněním zákona č.241/1992 Sb , č.250/2000 Sb, VOP a předpisů pro vedení rozpočtu obce.

5. Dalšími finančními zdroji KPH mohou být např.příspěvek z Nadace českého hudebního fondu, účelové dotace (granty), finanční dary, sponzorské příspěvky apod. Tyto finanční zdroje musí být zaúčtovány tak, aby byl prokázán účel jejich využití.

6. Hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky zřizovatel pravidelně kontroluje.

 Čl. 7 Závěrečná ustanovení 

  1. KPH je zřízeno na dobu neurčitou.
  2. Hospodaření KPH je plně v kompetenci Rady obce Štěpánov.
  3. Tato zřizovací listina nahrazuje dosud platná právní ustanovení související s oprávněním pro veřejné předvádění hudebních děl a provozování KPH  ve Štěpánově a vstupuje v platnost 1. 1. 2005.
      Ve Štěpánově 30. 12. 2004.

 Mojmír Lýsek, starosta     ………………………..         Jiří Běhal, místostarosta  …………………………