Provozní směrnice č. 6/2017 pro vydávání periodického tisku

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Zásady pro vydávání novin „Naše noviny“ určují vydavatelem stanovené podmínky a postupy pro vydávání a distribuci obecního periodika (dále jen „noviny“).

Čl. 2

Základní ustanovení

2.1.   „Noviny“ jsou vydávány v souladu se zákonem č.46/2000 Sb.,o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (dále jen „tiskový zákon“) ve znění pozdějších změn, zejména zákona č. 305/2013 Sb.

2.2.   Vydavatelem „novin“ je Obec Štěpánov (dále jen „obec“), která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje jeho obsah, vydání a veřejné šíření.

2.3.   „Noviny“ jsou evidovány u Ministerstva kultury ČR pod ev.č. 12523.

2.4.  „Noviny“ jsou vydávány pod názvem „Naše noviny“.

Čl. 3

Povinnosti obce při vydávání „novin“

3.1.   Obec odpovídá za obsah „novin“ s výjimkou údajů obsažených v uveřejněné reklamě a inzerci. Výjimka neplatí pro reklamu a inzerci obce.

3.2.   V naléhavém veřejném zájmu je obec povinna uveřejnit v „novinách“ důležité a neodkladné oznámení státního orgánu a orgánu územní samosprávy, zejména rozhodnutí o nouzovém stavu, o stavu ohrožení státu nebo o válečném stavu. Oznámení musí být uveřejněno v nejbližším vydání periodického tisku následujícím po doručení jeho textu vydavateli způsobem graficky jej zvýrazňujícím a odlišujícím od ostatního obsahu.

3.3.   Na každém vydání listů musí být uvedeny tyto povinné údaje:

 1. a) název periodického tisku,
 2. b) četnost (periodicita) jeho vydávání,
 3. c) místo vydávání,
 4. d) číslo a den vydání,
 5. e) evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem,
 6. f) název, sídlo a identifikační číslo vydavatele.

3.4.   Obec je povinna bezplatně na svůj náklad zajistit dodání stanoveného počtu bezvadných výtisků (dále jen "povinný výtisk") z každého vydání do 7 dnů ode dne jeho vydání příjemcům uvedeným v tiskovém zákoně.

3.5.   Obec bezplatně na svůj náklad zajistí dodání „novin“ po jednom výtisku obecním úřadům v Žerotíně, Strukově, Štarnově, Hnojicích, Liboši, Pňovicích, Lužicích a Horce nad Moravou.

Čl. 4

Redakční rada „novin“

4.1.   Vydávání „novin“ řídí redakční rada,  která odpovídá za plnění povinností obce spojených s vydáváním „novin“, s výjimkou ustanovení čl.3, odst. 3.4. a 3.5. za jehož plnění odpovídá obecní úřad.

4.2.   Redakční rada je komisí rady obce a je volena radou obce, která rovněž volí předsedu komise.

4.3. Redakční rada je samostatným orgánem, který dohlíží zejména na kvalitu „novin“ a pravidelné vydávání. Redakční rada podává šéfredaktorovi návrh na změny v „novinách“ a volbu témat.

4.4.  Redakční rada tvoří pravidla pro vydávání „novin“ a to včetně inzerce.

4.5.   Redakční radu tvoří starosta obce, tajemník obecního úřadu,  redakce „novin“ a zástupce ZO.

4.6.   Redakční rada se schází dle potřeby několikrát ročně, a na vyžádání starosty a redakce.

Čl. 5.

Redakce „novin“ (dále jen „redakce“)

5.1.   Redakce je výkonný orgán vydavatele.

5.2.   Redakce je tvořena šéfredaktorem, redaktorem a dvěma korektory.

5.3.   Redakci jmenuje Redakční rada.

5.4.   Šéfredaktor řídí vydávání „novin“. Je volen a odvoláván Redakční radou, přímá nové členy redakce. Šéfredaktor odsouhlasuje konečnou podobu novin před tiskem a je zodpovědný za názorovou vyváženost v novinách.

5.5.   Redaktor je povinen být ve své činnosti nestranný, korektní a  nezaujatý. Své příspěvky musí podávat včas, v domluveném rozsahu. Má právo utajit zdroj informací. Každou informaci musí mít ověřenou z několika nezávislých zdrojů. Měl by být neovlivnitelný vedením obce, zastupiteli či jinými vlivnými osobami obce.

 Čl. 6

Četnost vydávání, počet výtisků a cena novin

 6.1.   „Noviny“ jsou vydávány 12x ročně. K významným událostem, akcím obce nebo na návrh starosty obce lze vydat mimořádné nebo speciální vydání, nebo je doplnit přílohou.

6.2.   Každé vydání může mít maximálně 8 až 12 stran a vychází v počtu potřebném pro dodání do všech nemovitostí v katastrálním území obce Štěpánov, Moravská Huzová, Stádlo a Březce, vyjma podnikatelských subjektů a dále všem vlastníkům v bytových domech na ulici Nadjezdová 604 Štěpánov, Sídliště 521, 543, 544, 545, 552, 553 a 554 Štěpánov, Horní 519, 537, 546, 557 a 54 Štěpánov, Nádražní 520, 525, 513, 509, 140 a 480 Štěpánov, Tovární 154 Štěpánov, Moravská Huzová 26 a 110. Výjimku z počtu stran může udělit pouze starosta obce.

6.3.   Rada obce rozhoduje o četnosti vydávání novin.

6.4.   Rada obce rozhoduje o ceně pro občany za vydávání novin v souladu se schváleným rozpočtem obce.

Čl. 7

Formát a obsah novin

7.1.   Formát „novin“ je stanoven ve velikosti B4.

7.2.   „Noviny“ musí obsahovat zprávy z jednání zastupitelstva a rady obce, dále mohou obsahovat zprávy starosty a místostarosty obce a aktuální informace obecního úřadu a sdělení obecního úřadu občanům. 

7.3.  Noviny  mohou obsahovat dále zprávy od kulturních, školských a zájmových organizací a příspěvky informativní a naučné.

7.4.   Články s politickým podtextem, politickou motivací nebo s obsahem vedoucím k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti nebudou otištěny.

7.5.   V „novinách“ může být zveřejňována inzerce a reklama za zpoplatněnou sazbu (viz. příloha),  s výjimkou inzerce a reklamy vydavatele.

7.6.   Příspěvky se dodávají na adresu redakce redakcest@seznam.cz.

7.7.   O zařazení článku do vydání „novin“ rozhoduje Redakce.

7.8.   Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je povinen na žádost této osoby odpověď uveřejnit

7.9.   Odpověď se musí omezit pouze na skutkové tvrzení, kterým se tvrzení uvádí na pravou míru nebo neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení se doplňuje nebo zpřesňuje. Odpověď musí být přiměřená rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak této části; z odpovědi musí být patrno, kdo ji činí. Osoba, na jejíž žádost byla vydavatelem uveřejněna odpověď podle tohoto zákona, nemůže požadovat uveřejnění další odpovědi na tuto odpověď.

7.10. Žádost o uveřejnění odpovědi musí mít písemnou formu. Ze žádosti o uveřejnění odpovědi musí být zřejmé, v čem se skutkové tvrzení, obsažené v uveřejněném sdělení, dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti právnické osoby. Součástí žádosti musí být též návrh znění odpovědi. Žádost o uveřejnění odpovědi musí být vydavateli doručena nejpozději do 30 dnů ode dne uveřejnění napadeného sdělení v periodickém tisku, jinak právo na uveřejnění odpovědi zaniká.

7.11. Vydavatel je povinen uveřejnit odpověď v nejbližším následujícím vydání stejného periodického tisku. Vydavatel je povinen o tomto postupu do 8 dnů ode dne doručení žádosti o uveřejnění odpovědi nebo dodatečného sdělení písemně informovat osobu, která žádost podala, a v této informaci označit vydání periodického tisku, v němž dojde k uveřejnění odpovědi nebo dodatečného sdělení.

7.12. Příspěvky předložené k uveřejnění:

 1. a) mohou být doručeny písemně nebo v elektronické podobě emailem na adresu redakce a musí obsahovat datum, jméno a adresu žadatele o uveřejnění, telefonní nebo emailový kontakt. V případě písemné podoby podpis autora.
 2. b) v případě elektronického doručení je redaktor případně šéfredaktor povinen ověřit přispěvatele.
 3. c) příspěvky spolků, organizací či právnických osob mohou být doplněny plnou mocí či oprávněním za přispěvatele jednat (výjimečně může být od požadavku plné moci upuštěno, jsou-li osoby předávající příspěvek redaktorovi svou činností v příslušném spolku známy).
 4. d) za příspěvky komisí a výborů obce odpovídají předsedové za příspěvky obce odpovídá starosta případně tajemník obecního úřadu.
 5. e) příspěvky skupiny občanů musí být doplněny o podpisové archy (jako petice) a se jménem toho, kdo občany v dané věci zastupuje.
 6. f) nebudou zveřejněny příspěvky šířící zjevnou nepravdu, pomluvy apod.
 7. g) v případě sporů rozhoduje redakční rada, konečné slovo v případě sporů má Rada obce.
 8. h) nevyžádané příspěvky ani fotodokumentace se nevrací.

7.13. Je-li přispěvatelem vyvíjen tlak na otisknutí veškerých zaslaných textů je v pravomoci šéfredaktora rozhodnout o rozsahu otištění případně zkrácení textů a veškerý zaslaný text uveřejnit na webových stránkách vydavatele.

7.14. Elektronické obrazové a textové příspěvky a přílohy od přispěvovatelů budou přijímány pouze v těchto formátech: doc, docx, jpg, pdf a tiff. Fotografie a obrazové příspěvky nesmí být vloženy do textového souboru. Musí být dodány jako samostatná příloha.

7.15. Příspěvky do novin nejsou honorovány, nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Příspěvky vyjadřující názory přispěvovatelů nemusí být totožné s názorem vydavatele.

7.16. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat, při zachování obsahu, sdělení. Vyjímku tvoří informace zveřejňované ze zákona či jiného závazného nařízení.

7.17.  Příspěvky mohou být v rozsahu maximálně 1800 znaků.

7.18. Uzávěrka novin je předem schválena redakcí.

7.19. V novinách nebudou zveřejňovány příspěvky:
a) diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry.
b) týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí s obecní tématikou, ve sporných případech bude platit rozhodnutí redakční rady, a to podle výsledku hlasování, proti takovémuto rozhodnutí redakční rady není odvolání
c) postrádající identifikaci pisatele (anonymy)
d) příspěvky obsahující politickou polemiku. Články tohoto typu budou zveřejňovány na webu. Tyto články nebudou redakčně kráceny či upravovány.

 Čl. 8

Závěrečná ustanovení

8.1.   Tato směrnice ruší dříve vydanou Provozní směrnici 6/2015.

8.2.   Nedílnou součástí této směrnice je Příloha č. 1 Pravidla ke stanovení ceny a uveřejnění reklamy a inzerce v novinách.

8.3.  Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení radou obce.

8.4.   Tato směrnice byla schváleny Radou obce Štěpánov usnesením č. 61R/3/17 ze dne  3. 4. 2017

 

 

 

facebook-icon.jpg

Uzávěrka novin

20. 4. 2022 

do 24:00