Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Radnice > Potřebuji vyřídit > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Osobní podání: na městském úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí - Středa: 7:30 - 11:30 - 12:30 - 17:00

 2. Telefonické podání: +420 585 386 482
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@stepanov.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Městský úřad Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: Městský úřad Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov

Telefonické podání: +420 585 386 482
Poštou na adresu Městský úřad, Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov
Elektronicky na e-mail: podatelna@stepanov.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 8xab2jm
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu městského úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na městském úřadě
 • Poštou na adresu Městský úřad Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • městský úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že městský úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15 dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka
Sazba
a) náklady na pořízení listinných kopií:  
 • cena za zhotovení jednostranné fotokopie formátu A4
 • cena za zhotovení oboustranné fotokopie formátu A4
 • cena za zhotovení jednostranné fotokopie formátu A3
 • cena za zhotovení oboustranné fotokopie formátu A3
 • 1,50 Kč
 • 3,00 Kč
 • 3,00 Kč
 • 6,00 Kč

b) náklady na opatření technických nosičů dat:

 • cena za 1 kus diskety
 • cena za 1 kus CD - R

 

 • 7,00 Kč
 • 13,00 Kč

c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání:

 • cena za 1 hodinu činnosti

 

 • 120 Kč

 

Formuláře