Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Radnice > Potřebuji vyřídit > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání 

   

  Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  1. Osobní podání: na městském úřadě v úředních dnech a hodinách:

   Pondělí - Středa: 7:30 - 11:30 - 12:30 - 17:00

  2. Telefonické podání: +420 585 386 482
  3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
  4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@stepanov.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Městský úřad Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov

  Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

  jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

  Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

  Příjem žádostí a způsob podání

  Osobní podání: Městský úřad Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov

  Telefonické podání: +420 585 386 482
  Poštou na adresu Městský úřad, Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov
  Elektronicky na e-mail: podatelna@stepanov.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
  Elektronicky datovou schránkou: 8xab2jm
  Elektronickou podatelnou

  V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

  Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

  Lhůty pro vyřízení žádosti

  Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
  - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

  Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

  Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

  Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

  Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

  Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu městského úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

  Příjem a vyřízení odvolání

  Způsob odvolání a jeho obsah:

  • Osobně na městském úřadě
  • Poštou na adresu Městský úřad Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov
  • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
  • Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

  O odvolání rozhoduje:

  • městský úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  • v případě, že městský úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15 dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

  O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

  Sazby za poskytování informací

  Položka
  Sazba
  a) náklady na pořízení listinných kopií:  
  • cena za zhotovení jednostranné fotokopie formátu A4
  • cena za zhotovení oboustranné fotokopie formátu A4
  • cena za zhotovení jednostranné fotokopie formátu A3
  • cena za zhotovení oboustranné fotokopie formátu A3
  • 1,50 Kč
  • 3,00 Kč
  • 3,00 Kč
  • 6,00 Kč

  b) náklady na opatření technických nosičů dat:

  • cena za 1 kus diskety
  • cena za 1 kus CD - R

   

  • 7,00 Kč
  • 13,00 Kč

  c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání:

  • cena za 1 hodinu činnosti

   

  • 120 Kč

   

  Formuláře