Pro seniory Pro seniory Fotogalerie Napište nám Diář starosty Dění v obci

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Radnice > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:

 1. důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost
 2. popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde leze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí
 3. místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat
 4. postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat
 5. přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí
 6. sazebník úhrad za poskytování informací včetně usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zák. č. 106/1999 Sb.
 7. výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace též způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet).  

   

 1. Název

Obec Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov

 

 1. Důvod a způsob založení

Právním základem současného postavení Obce Štěpánov je Ústava ČR a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec Štěpánov je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec Štěpánov má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Své záležitosti upravuje samostatně  a při výkonu samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec Štěpánov má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zákonem. Obec Štěpánov vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

 1. Organizační struktura

 

 1. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Horní 444/7, 783 13 Štěpánov

 

Oficiální

Obecní úřad

Horní 444/7

783 13 Štěpánov

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad

Horní 444/7

783 13 Štěpánov

 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 7,00 - 11,30 hodin, 12,30 -17,00 hodin

Středa:   7,00 – 11,30 hodin, 12,30 – 17,00 hodin

 

4.4 Telefonní čísla

Pevná linka 585 386 482

 

4.5 Číslo faxu

585 319 611

 

4.6 Adresa e-podatelny

Podatelna: podatelna[et]stepanov.cz  (ID datové schránky: 8xab2jm)

 

4.7 Adresa internetové stránky

www.stepanov.cz

 

 1. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1801704379/0800

 

 1. IČO

00299511

 

 1. DIČ

CZ00299511

 

 1. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce Štěpánov

 

8.2 Rozpočet

 

 1. Žádosti o informace

Poskytování informací týkajících se samostatné i přenesené působnosti Obce Štěpánov se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti o poskytnutí informace vyřizují zaměstnanci úřadu příslušní podle organizační struktury OÚ, na úseku státní správy a samosprávy.

 

 1. Příjem žádostí a dalších podání
 2. a) osobně – na podatelně či u příslušného pracovníka OÚ
 3. b) poštou na adresu – Obecní úřad Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov
 4. c) elektronicky na adresu podatelna[et]stepanov.cz, (se zaručeným podpisem), datovou schránkou: 8xab2jm

 

 1. Opravné prostředky

Součástí rozhodnutí správního orgánu ve správním řízení je vždy také poučení o tom, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat. Proti rozhodnutí správního orgánu ve správním řízení je možno podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Zvláštní formulář pro podání odvolání neexistuje. Odvolání musí splňovat obecné náležitosti podání ve správním řízení  (z odvolání musí být zřejmé, kdo je činí, které správní věci se týká a co se navrhuje, písemné podání musí být vlastnoručně podepsané).

Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis. Pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí.

 

Odvolání v případě odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

Příslušným odvolacím orgánem v případě rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací je Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

 1. Formuláře

Další formuláře jednotlivých odborů a pracovišť jsou k dispozici u příslušných pracovníků.

 

 1. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Postupy při řešení všech situací poskytnou pracovníci úřadu dle jejich zaměření a zpracovávaných agend.

 

 1. Předpisy (přístup k předpisům je každému umožněn v úředních hodinách obecního úřadu, kde do nich může každý nahlédnout, obecně závazné vyhlášky obce a pravidla přijatá orgány obce jsou k nahlédnutí u tajemníka OÚ).

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
 • zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 22/2004, o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 553/1991, o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 418/2008, kterou se provádí zákon o obecní policii,
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

14.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

 

 1. Úhrady za poskytování informací

Kategorie nákladů:

S poskytnutím informace mohou být spojeny tyto náklady:

 1. Všeobecné náklady, tj. náklady bez nichž Obecní úřad Štěpánov není schopen informace poskytnout (zejména budovy, zařízení).
 2. Přímé materiálové náklady:

a) náklady na pořízení listinných kopií

b) náklady na opatření technických nosičů dat (disketa, CD, …)

c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

d) náklady na odeslání informací žadateli.

 Hrazení nákladů:

 1. Všeobecné náklady žadatel o poskytnutí informace nehradí.
 2. Přímé materiálové náklady žadatel o poskytnutí informace hradí pouze v případě, že vypočtená částka přesáhne 50 Kč.
 3. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, vyžadující zpracování pro účely poskytnutí informace, žadatel hradí za každou hodinu činnosti, přičemž zaměstnanec posoudí v konkrétním případě mimořádnou náročnost práce související s vyhledáváním informací.
 4. Náklady na odeslání informace žadatel nehradí.

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. 

 1. a) náklady na pořízení listinných kopií:

- cena za zhotovení jednostranné fotokopie formátu A4                                2 Kč  

- cena za zhotovení oboustranné fotokopie formátu A4                                 3 Kč

- cena za zhotovení jednostranné fotokopie formátu A 3                               4 Kč

- cena za zhotovení oboustranné fotokopie formátu A 3                                6 Kč

- cena za zhotovení barevné jednostranné fotokopie formátu A4                  8 Kč

- cena za zhotovení barevné oboustranné fotokopie formátu A4                 12 Kč

- cena za zhotovení barvené jednostranné fotokopie formátu A3                16 Kč

- cena za zhotovení barvené oboustranné fotokopie formátu A3                 24 Kč

 

 1. b) náklady na opatření technických nosičů dat:

- cena za 1 kus diskety                                                                                   7 Kč

- cena za 1 kus CD - R                                                                                 13 Kč   

 

 1. c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání

- cena za 1 hodinu činnosti                                                                        120 Kč

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

 1. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.