Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Radnice > Volby 2021

Volby 2021

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Oznámení o svolání prvního zasedání členů okrskových volebních komisí  

Stanovení minimálního počtu členů volebních okrskových komisí.pdf

 

Formulář:

Žádost o vydání voličského průkazu (doc)

Žádost o vydání voličského průkazu (pdf)

    

INFORMACE K VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRỦKAZU

Voliči, který má trvalý pobyt ve Štěpánově a nebude moci volit ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021 ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá na jeho žádost Městský úřad Štěpánov voličský průkaz, který jej opravňuje volit ve volbách v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky, popřípadě ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu dvěma způsoby, a to:

Osobně:

V tom případě není písemná žádost vyžadována. Městský úřad Štěpánov vydá voliči voličský průkaz na základě prokázání jeho totožnosti.

O vydání voličského průkazu osobně může volič požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. dne 6. října 2021 do 16 hodin na Městském úřadě Štěpánov, kancelář č. 5 v přízemí (tel. číslo 585 386 482 nebo 724 050 551).

Písemně:

žádost v listinné podobě musí být doručena nejpozději dne 1. října 2021 do 16 hodin a opatřená úředně ověřeným podpisem voliče. Adresa pro zaslání: Městský úřad Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov

elektronicky žádost musí  být  doručena  do datové schránky  úřadu  nejpozději  dne  1. října 2021  do 16 hodin,  a  to  prostřednictvím  datové  schránky voliče.

Městský úřad Štěpánov předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 23. září 2021, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej zašle voliči na jím uvedenou adresu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Vláda České republiky dne 14. června 2021 schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021. Dne 7. července 2021 návrh zákona schválila Poslanecká sněmovna (sněmovní tisk č. 1242) a postoupila ho Senátu (senátní tisk 130). Senát návrh schválil ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou dne 21. července 2020. Zákon podepsal dne 3. srpna 2021 prezident republiky. Dne 13. srpna 2021 byl zákon publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 296/2021 Sb.

Zákon umožní hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny 2021 i osobám, jimž bude v době voleb nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

Zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li dne 15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území České republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19.

Vzhledem k tomu, že ke dni 15. září 2021 trval stav pandemické pohotovosti, bude pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 možné využít zvláštní způsoby hlasování.

Pro výše uvedenou skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

  • Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu (6. října) od 8 do 17 hodin. Více informací naleznete v informačním letáku (pdf, 769 kB)

  • Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka (7. října) volebního týdne od 8 hodin do pátku volebního týdne (8. října) do 18 hodin. Více informací naleznete v informačním letáku (pdf, 754 kB)

  • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne (7. října) do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne (8. října) od 8 hodin do soboty volebního týdne (9. října) do 14 hodin. Více informací naleznete v informačním letáku (pdf, 761 kB)

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat v rámci jednotlivých krajů speciální hlasovací komise složené ze tří osob jmenovaných ředitelem příslušného krajského úřadu; také sčítání takto odevzdaných hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu. Umístění volebních stanovišť a kontakty na krajské úřady pro zažádání o zvláštní přenosnou volební schránku zveřejní krajské úřady 15 (umístění), resp. 10 (kontakty) dní před prvním dnem voleb. Uvedené informace budou též zveřejněny na webových stránkách MV.

Videonávod pro hlasování na volebním stanovišti (tzv. drive-in)

Internetové odkazy na umístění volebních stanovišť pro hlasování z motorového vozidla (tzv. drive-in hlasování)

Interaktivní mapa umístění volebních stanovišť pro hlasování z motorového vozidla (tzv. drive-in hlasování)