Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Radnice > Potřebuji vyřídit > Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

INFORMACE O PŘÍJMU PODÁNÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ 

Podatelna městského úřadu mimo listinných podání přijímá rovněž datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) v souladu se:
 • zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
 • zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
 • zákonem č. 297/2016 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu),
 • vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
 • vyhláškou č. 212/2012 o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu.

 Dokument v digitální podobě lze doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek na DS ID: 8xab2jm (maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB),
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu: podatelna@stepanov.cz (maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB, komunikace prostřednictvím emailu je celosvětově považována za nezaručenou komunikaci. Při odesílání podání v elektronické podobě emailem je tedy nutné počítat, že datová zpráva nemusí být úřadu vůbec doručena). 

UPOZORNĚNÍ: Překročí-li datová zpráva včetně vložených dokumentů maximální povolenou velikost, nebude datová zpráva doručena.

 • Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému města (např. viry, trojský kůň atd.), považuje se takové elektronické podání, v souladu s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané, dále se nezpracovává a nepřihlíží se k němu. O této skutečnosti bude podatel vyrozuměn.
 • Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, jaké obsahují podání, se považují, v souladu s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané, dále se nezpracovávají a nepřihlíží se k nim. O této skutečnosti bude podatel vyrozuměn.

UPOZORNĚNÍ: Za poškozený dokument se považuje i dokument, který není možné vytisknout.

Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě

 • jednou zprávou zasílejte pouze jedno podání, pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho elektronickými přílohami
 • dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v následujících formátech:
  • PDF
  • PDF/A (ISO 19005),
  • PNG (ISO/IEC 15948),
  • TIF/TIFF (revize 6 – nekomprimovaný),
  • JPG/JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918),
  • MPEG-2 (ISO/IEC 13818), MPEG-1 (ISO/IEC 11172),
  • GIF,
  • MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer II (MP2), MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
  • WAV,
  • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

UPOZORNĚNÍ: Dokumenty zaslané městu v jiném než povoleném formátu se v souladu s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, považují za nedodané. Město dokument dále nezpracovává a nepřihlíží k němu. O této skutečnosti bude podatel vyrozuměn.

DOPORUČENÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity obsahu podání nedoporučujeme psát samotné podání v elektronické podobě přímo do těla e-mailu, ale přiložit je jako samostatný dokument ve formátu PDF nebo PDF/A. V těle e-mailu je vhodné uvést pouze průvodní informace o přiloženém podání.

 • Do předmětu datové zprávy uvádějte stručně její obsah, urychlíte tím zpracování.
 • Datovou zprávu nebo dokument nešifrujte. V opačném případě bude toto podání v elektronické podobě, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, považováno za nedodané, v souladu § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, dále se nezpracovává a nepřihlíží k němu. O této skutečnosti bude podatel vyrozuměn.

Způsob potvrzení elektronického podání zaslaného na elektronickou adresu podatelny

Příjem datové zprávy je potvrzen odesílateli e-mailovou zprávou, která je zaslána na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti podpisu apod., není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. 

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání

Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných MěÚ), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém MěÚ přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li MěÚ schopen určit odesílatele nebo nepodaří-li se MěÚ ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, MěÚ dále dokument nezpracovává.

Adresa umístění elektronické podatelny:

Město Štěpánov
Horní 444/7
783 13  Štěpánov

Úřední hodiny pro příjem podání:

Pondělí, Středa

08:00 - 11:30    12:30 - 17:00

Úterý, Čtvrtek 08:00 - 11:30    12:30 - 14:00
Pátek 08:00 - 11:30