Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Radnice > Potřebuji vyřídit > Poplatky

Poplatky v roce 2024

Výběr poplatků v hotovosti bude zahájen od středy 7. února 2024.

Poplatky lze hradit na pokladně městského úřadu v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8 do 11:30 a od 12:30 do 17 hodin. V úřední dny lze hradit poplatky na pokladně, jak v hotovosti, tak bezhotovostně platební kartou. Hradit lze také bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou.

Druh poplatku

Splatnost poplatku

Ze psů

31. 3. 2024

Pronájem zahrádek

31. 3. 2024

Komunální odpad  (780 Kč za osobu a rok)

31. 5. 2024

Poplatky za pronájem hrobového místa a za služby hřbitova

30. 6. 2024

Poplatek za psa pro rok 2024 je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 3/2023, poplatek je stanoven ve výši 180 Kč za psa ve všech domech, kromě domů sídlištní zástavby a bytových domů obce č. p. 604/50, 687/44, kde poplatek za psa činí 600 Kč.

Poplatek za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, je stanoven na 90 Kč (změna zákona od roku 2020 je pro sníženou sazbu rozhodující věk 65 let, ne požívání důchodu).

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele se poplatek zvyšuje dle jednotlivých sazeb o 50 %.

Termín pro úhradu poplatku je do 31. 3. 2024.

Úhrada poplatku za komunální odpad v roce 2024

Pro rok 2024 je obecně závaznou vyhláškou č. 4/2023 stanovena sazba poplatku za komunální odpad ve výši 780 Kč na poplatníka.

Termín pro úhradu je nejpozději do 31. 5. 2024.

Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 4/2023, ze které uvádíme:

Poplatek za komunální odpad platí:

a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. 

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. Ohlášení se týká nových poplatníků především  cizinců,  majitelů bytů a rodinných domů ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Městskému úřadu již nejsou hlášeny změny osobního stavu, které mohou souviset se změnou příjmení. V případě změny příjmení by proto poplatník měl změnu příjmení nahlásit správci poplatku.

Forma úhrady 

Poplatníci jsou  vedeni na svých účtech jednotlivě. Platbu poplatku je možné provést v hotovosti v pokladně Městského úřadu Štěpánov nebo bezhotovostním převodem nebo složenkou.  Pro bezhotovostní platbu je nutné vyplnit číslo účtu 1801704379/0800, specifický symbol 32 a variabilní symbol přidělený městským úřadem nebo rodné číslo poplatníka bez lomítka. Poštovní poukázky s variabilním symbolem doručíme občanům od 22. do 24. března 2024. 

Po novele zákona o místních poplatcích již není uvedena možnost hradit poplatek hromadně za více osob. 

V případě dotazů bližší informace podá Jaroslava Vážanská, Městský úřad  Štěpánov, na telefonním čísle +420 585 386 482 (poplatky - tlačítková volba 2) nebo na email: poplatky@stepanov.cz, vazanska@stepanov.cz.

Osvobození  od poplatku

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:

  • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,
  • nebo na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Osvobození od poplatku dle vyhlášky, které není nutno oznamovat ani dokládat:

  • poplatníci, kteří v příslušném kalendářním roce nedosáhnou 2 let věku a mladší. Jedná se o děti narozené v roce 2023 a v roce 2024
  • poplatníci, kteří v příslušném kalendářním roce  dovrší věku  80 let a více

Osvobození  a úlevy od poplatku dle vyhlášky, které je nutno oznámit a doložit:

  • poplatníci, kteří v příslušném kalendářním roce pobývají v zahraničí nepřetržitě déle než 9 měsíců
  • poplatníci, kteří pobývají v příslušném kalendářním roce ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu odnětí svobody déle než 6 měsíců,

Úleva  ve výši 390 Kč, která je nutná oznámit a doložit se poskytuje:

  • studentům a žákům denního studia škol, umístěných mimo území města Štěpánov a kteří jsou současně ubytováni mimo území města Štěpánov,  poplatek činí 390 Kč.

Nárok na osvobození a úlevu nevznikne poplatníkovi, který má u Městského úřadu  Štěpánov vyměřený a splatný nedoplatek  na tomto poplatku. Poplatníci splňující nárok na osvobození či úlevu dle vyhlášky, musí do 31. 5. 2024 toto nahlásit na MěÚ, kde vyplní Oznámení nároku na osvobození či úlevu a přiloží příslušné doklady prokazující nárok. Pokud skutečnost zakládající nárok na osvobození či úlevu od poplatku nastala až po 31. 5. příslušného kalendářního roku, je poplatník povinen ji oznámit a doložit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího vzniku.