Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Radnice > Potřebuji vyřídit > Poplatky

Poplatky v roce 2021

Výběr poplatků bude zahájen v pondělí 1. února 2021.

Poplatky lze hradit na pokladně městského úřadu v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8 do 11:30 a od 12:30 do 17 hodin. V úřední dny lze hradit poplatky na pokladně, jak v hotovosti, tak bezhotovostně platební kartou. Hradit lze také bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou.

Druh poplatku

Splatnost poplatku

Ze psů

31. 3. 2021

Pronájem zahrádek

31. 3. 2021

Komunální odpad  (720 Kč za osobu a rok)

31. 5. 2021

Poplatky za pronájem hrobového místa a za služby hřbitova

30. 6. 2021

 

Poplatek za psa pro rok 2021 je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019, poplatek je stanoven ve výši 180 Kč za psa ve všech domech, kromě domů sídlištní zástavby a bytových domů obce č. p. 604/50, 687/44, kde poplatek za psa činí 600 Kč.

Poplatek za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, je stanoven na 90 Kč (změna zákona od roku 2020 je pro sníženou sazbu rozhodující věk 65 let, ne požívání důchodu).

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele se poplatek zvyšuje dle jednotlivých sazeb o 50 %.

Termín pro úhradu poplatku je do 31. 3. 2021.

Úhrada poplatku za komunální odpad v roce 2021

Pro rok 2021 je obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019 stanovena sazba poplatku za komunální odpad ve výši 720 Kč na poplatníka.

Termín pro úhradu je nejpozději do 31. 5. 2021.

Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019, ze které uvádíme:

Poplatek za komunální odpad platí:

a) fyzická osoba přihlášená v obci,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. Ohlášení se týká nových poplatníků především  cizinců,  majitelů bytů a rodinných domů ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Městskému úřadu již nejsou hlášeny změny osobního stavu, které mohou souviset se změnou příjmení. V případě změny příjmení by proto poplatník měl změnu příjmení nahlásit správci poplatku.

Forma úhrady 

Poplatníci jsou  vedeni na svých účtech jednotlivě. Platbu poplatku je možné provést v hotovosti v pokladně Městského úřadu Štěpánov nebo bezhotovostním převodem nebo složenkou.  Pro bezhotovostní platbu je nutné vyplnit číslo účtu 1801704379/0800, specifický symbol 32 a variabilní symbol přidělený městským úřadem nebo rodné číslo poplatníka bez lomítka. Poštovní poukázky s variabilním symbolem doručíme občanům od 12. do 14. března 2021.  Platbu lze také provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce. V případě hromadné platby provedené bankovním převodem nebo poštovní poukázkou je nezbytné obratem sdělit městskému úřadu informaci za které osoby byla platba provedena. K tomu prosím použijte formulář Oznámení o hromadné platbě, přístupný ke stažení ve formátu .xls (přímé vyplnění) nebo .pdf (vyplnění ručně psané)  v sekci Dokumenty ke stažení - žádosti a formuláře. Vyplněný formulář s vlastnoručním podpisem odevzdejte na MěÚ nebo oskenovaný zašlete elektronicky na poplatky@stepanov.cz. Pokud nebude oznámení provedeno, nebude možné platbu rozúčtovat a osoby, za které mělo být hromadnou platbou uhrazeno, budou dlužníky na poplatku až do okamžiku dodání oznámení o rozpisu platby.

V případě dotazů bližší informace podá paní Jaroslava Vážanská, Městský úřad  Štěpánov, na telefonním čísle +420 587 070 003, +420 585 386 482 nebo na email: poplatky@stepanov.cz, vazanska@stepanov.cz .

Osvobození  od poplatku

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:

  • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  • jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
  • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení

Osvobození od poplatku dle vyhlášky, které není nutno oznamovat ani dokládat:

  • poplatníci, kteří v příslušném kalendářním roce nedosáhnou 2 let věku a mladší. Jedná se o děti narozené v roce 2020 a v roce 2021
  • poplatníci, kteří v příslušném kalendářním roce  dovrší věku  80 let a více

Osvobození  a úlevy od poplatku dle vyhlášky, které je nutno oznámit a doložit:

  • poplatníci, kteří v příslušném kalendářním roce pobývají v zahraničí nepřetržitě déle než 9 měsíců
  • poplatníci, kteří pobývají v příslušném kalendářním roce ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu odnětí svobody déle než 6 měsíců,

Úleva  ve výši 360 Kč, která je nutná oznámit a doložit se poskytuje:

  • poplatníkům, kteří v příslušném  kalendářním roce déle než 6 měsíců pobývají mimo území města Štěpánov a doloží, že uhradili náklady za provoz systému nakládání s komunálním odpadem jiné obci, poplatek činí 360 Kč,
  • studentům a žákům denního studia škol, umístěných mimo území města Štěpánov a kteří jsou současně ubytováni mimo území města Štěpánov,  poplatek činí 360 Kč.

Nárok na osvobození a úlevu nevznikne poplatníkovi, který má u Městského úřadu  Štěpánov vyměřený a splatný nedoplatek  na tomto poplatku. Poplatníci splňující nárok na osvobození či úlevu dle vyhlášky, musí do 31. 5. 2021 toto nahlásit na MěÚ, kde vyplní Oznámení na osvobození či úlevu a přiloží příslušné doklady prokazující nárok. Pokud skutečnost zakládající nárok na osvobození či úlevu od poplatku nastala až po 31. 5. příslušného kalendářního roku, je poplatník povinen ji oznámit a doložit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího vzniku.

Navýšení poplatku

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.